BAHAN ILMIAH


 CIRI - CIRI GURU BERKESAN

Pengenalan

“ ...... Kini, matlamat menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020 juga amat bergantung kepada keupayaan dan kesungguhan warga pendidik dalam menyedia dan menyampaikan pendidikan berkualiti. Tugas guru adalah untuk melaksanakan amanah dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Guru perlu melaksanakan tugas dengan bersungguh sungguhjujur dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa supaya menjadi insan sempurna peribadi. Saya yakin, semua guru sentiasa berusaha ke arah memberi pendidikan yang terbaik bagi memenuhi keperluan dan permintaan ibu bapa serta murid-murid ........... ”

Inilah sepotong ayat yang diambil daripada Perutusan Menteri Pelajaran Malaysia Y.A.B Tan Sri Haji Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin sempena Hari Guru 2011. Petikan ini jelas menunjukkan betapa perlunya guru yang berkesan terhadap pembangunan sesuatu negara bangsa. Bermulanya tugas guru adalah di bilik darjah dengan pelajar – pelajarnya. Penyampaian dan penyebaran ilmu di bilik darjah amat berharga untuk melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, jati diri yang tinggi, berakhlak mulia dan berkemahiran. Merujuk kepada pandangan Stephen Covey dalam bukunya yang tersohor “ Habits Of Highly Effective People ” ( 1989 ) yang menyatakan bahawa salah satu tabiat yang menjadikan seseorang itu berjaya dalam hidup dan kehidupannya ialah dengan memikirkan matlamat pada setiap permulaan usahanya. Persoalannya sekarang, apakah ciri – ciri guru berkesan dalam bilik darjah berdasarkan nilai- nilai Bitara ? Ini telah digambarkan menerusi tema Hari Guru 1999 iaitu “ Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang ”. Kejayaan dan kecermelangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem nilai, kepercayaan, iklim semangat dan budaya yang dipamerkan setiap masa oleh warganya dan pihak yang besar fungsinya tidak lain tidak bukan barisan guru – guru.
Ciri – ciri guru berkesan .

Bagaimana dan apakah ciri – ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia 1999, Dato’ Abdul Shukor Abdullah telah menyenaraikan ciri – ciri guru berkesan sebagaimana berikut

1.                  Bersikap profesional.

2.                  Mempamerkan ciri – ciri kekuatan teori.
3.                  Kaya ilmu.
4.                  Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5.                  Bermoral teguh.
6.                  Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7.                  Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8.                  Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar.
9.                  Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
10.              Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
11.              Mempastikan situasi “Guru mengajar murid belajar” wujud dalam bilik darjah.
12.              Berupaya melahirkan ‘ persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, personaliti sihat dan serba boleh.
13.              Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14.              Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan diri.
15.              Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesional dan menumpukan perhatian kepada p&p di sekolah

Nilai – nilai Bitara.
Bitara membawa maksud unik, unggul, tiada tolok bandingannya dan lain dari yang lain. Ringkasnya nilai bitara ialah satu sifat yang tertinggi dan terunggul. Oleh itu, seorang guru yang bertugas menjana modal insan harus berada digaris hadapan dalam memiliki nilai bitara ini. Ini dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan negara di peringkat globalisasi setanding dengan negara maju.
 “ A man is, but the product of his thoughts what he thinks, he becomes”
( Mahatma Gandhi, 1869-1948)
Penyataan ini menunjukkan pentingnya mempelajari dan mencapai tahap nilai – nilai yang membentuk personaliti bitara. Nilai – nilai bitara yang terdiri daripada berintegriti, semangat berpasukan, berorientasikan pelanggan, kreatif dan inovatif, profesional dan prihatin kebajikan anggota dapat melahirkan individu yang bersahsiah tinggi dan mempunyai semangat jati diri yang kental. Universiti Perguruan Sultan Idris menggariskan enam Nilai Bita dengan empat petunjuk bagi setiap nilai seperti berikut:


BERINTEGRITI

Amanah

Telus

Akauntabiliti

Adil

SEMANGAT
BERPASUKAN

Muafakat

Fokus matlamat

Hormat menghormati

Bangga UPSI

BERORIENTASIKAN
PELANGGAN

Responsif

Proaktif

Mesra

Berkualiti

PROFESIONAL

Iltizam

Cinta Ilmu

Kompeten

Beretika

PERIHATIN
KEBAJIKAN
ANGGOTA

Empati

Penghargaan

Keselesaan Persekitaran

Peluang untuk maju

KREATIF DAN
INOVATIF

Penambahbaikan
berterusan

Nilai tambah

Rebut peluang

Berdaya cipta

1.     
               Bersikap profesional
Profesional merujuk kepada kemampuan dan kemahiran dalam profesion serta melibatkan kemahiran dan kecekapan. Guru berkesan haruslah bersikap profesional dalam menjalankan tugas terutama di bilik darjah. Melalui petunjuk nilai bitara sikap profesional seorang guru dikategorikan dalam empat agenda iaitu beretika, beriltizam, cinta ilmu dan kompeten. Sebagai seorang guru kod etika menjadi panduan dalam menjalankan tugas. Oleh itu, guru perlu menunjukkan role model yang baik kepada pelajar dari segi tingkah laku, pertuturan dan personaliti agar ini menjadi panduan kepada pelajar. Ini kerana tugas guru di bilik darjah bukan sekadar menyampaikan ilmu malah tardapat tanggungjawab yang abstrak iaitu mendidik pelajar dengan menanamkan nilai – nilai murni dalam jiwa pelajarnya. Nilai ini diajar secara terus atau penyerapan. Pelajar melalui proses belajar cara belajar dengan membaca, mencatat, mengkaji dan memerhati. Oleh itu, guru perlu bersikap profesional terhadap pelajarnya agar modal insan ini pada masa depan menjadi insan yang seimbang dan harmonis. Selain itu, sikap profesional dilihat dengan petunjuk bitara iaitu beriltizam dalam menjalankan tugas di bilik darjah dengan penuh semangat. Guru mesti mengajar dengan bersungguh – sungguh tanpa memilih pelajar. Semua pelajar harus dijanakan dengan ilmu yang diajar secara sama rata. Guru mesti mempunyai visi dan misi terhadap tugasnya dan berusaha untuk merealisasikan  misinya seperti juga dia berusaha untuk mencapai objektif pengajarannya. Iltizam yang tinggi disertai dengan usaha yang bersungguh- sungguh tanpa mengira masa dan tenaga. Sesi pengajaran dan pembelajaran dirancang dengan betul berdasarkan sukatan pelajaran dan memastikan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran agar ilmu yang disampaikan dapat dijanakan dengan sempurna.
 2.        Kaya ilmu pengetahuan
Guru sebagai penyampai ilmu perlu menguasai ilmu pengetahuan dalam semua bidang melalui pembelajaran sepanjang hayat. Para pelajar menganggap guru dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi kerana bagi mereka guru adalah segala – galanya. Oleh itu, guru harus peka dengan persekitaran dan isu semasa. Perkara ini dirujuk dalam nilai bitara dibawah tunjang profesional iaitu petunjuk cinta ilmu. Guru berkesan berusaha memastikan situasi ‘guru mengajar murid belajar’ wujud dalam bilik darjah agar proses pengajaran dan pembelajaran sebagai aliran penyebaran ilmu berjaya dilaksanakan sepenuhnya. Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Ini dijawab oleh Phillip Van Hooser ( 1998 ) yang menyatakan bahawa pengetahuan bukan didefinisikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau kekananan dan kelamaan seseorang itu dalam bidang tugasnya. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Guru yang kaya ilmu sentiasa meneroka sumber maklumat agar yang disampaikan kepada pelajar dibilik darjah tepat dan jelas. Ilmu merentas kurikulum melalui penggabungjalin dan penyerapan aktiviti pembelajaran menuntut guru menguasai bukan hanya satu bidang sahaja. Contohnya guru Bahasa Melayu selalu melaksanakan penggabungjalinan ilmu sivik, moral, seni, matematik, pendidikan Islam dan muzik dalam pengajarannya. Oleh itu, guru ini perlu menguasai ilmu dari semua cabang pendidikan agar memudahkannya menyampaikan ilmu di bilik. Guru harus berhati – hati agar tidak melakukan kesalahan penyampaian kepada pelajar kerana ini akan memesongkan pandangan dan pengetahuan pelajarnya. Maka, untuk menjadi guru berkesan agar pendidikan negara di tapak cemerlang menuntut guru menjadi ilmuan berdasarkan nilai bitara.

3.        Berkemahiran tinggi
Guru bukan sekadar memiliki diploma perguruan atau ijazah sarjana muda pendidikan tetapi apa yang amat penting pada seorang guru ialah berkemahiran tinggi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan di bilik darjah. Seorang insan terpilih menjadi guru kerana memiliki kemahiran istimewa sebagai penyampai ilmu di mana kemahiran ini termasuk menguasai pelbagai teknik, kaedah dan pendekatan pembelajaran. Ciri guru berkesan dilihat di bawah tunjang integriti iaitu petunjuk akauntabiliti. Kemahiran dan pengetahuan sama – sama penting. Kedua – duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepimpinan personal guru di bilik darjah. Guru harus mahir mengawal keadaan kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Guru berkesan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalama dalam bidangnya membolehkannya mengajar dengan yakin, mengawal kelas dengan baik serta merancang dan mengajar dengan baik. Guru perlu sentiasa berusaha membuat penambahbaikan dalam kaedah, pendekatan dan teknik yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajarannya. Walaupun guru telah relevan dengan satu – satu teknik, namun guru juga perlu sekali –sekala mencari alternatif lain untuk menambahbaik sesi pengajarannya agar penerimaan daripada murid juga berkesan. Selain itu, ledakan teknologi hari ini terhadap dunia pendidikan seperti penggunaan LCD, You Tube, Eduweb TV, Jalur lebar amat meluas. Oleh itu, guru – guru perlu sentiasa melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa. Teknologi sebagai satu wahana peyampaian ilmu yang lebih progresif masa kini. Guru berkesan  sentiasa bersedia menghadiri kursus dan mempelajari teknologi baru untuk diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar kemahiran ini membantu meningkatkan pencapaian pelajarnya.
4.        Jati diri yang tinggi
Dewasa ini, cabaran hidup kian mencabar terutama barisan guru yang berdepan dengan pelbagai karenah masyarakat di sekitarnya terutama pelajar, ibu bapa dan rakan sekerja. Dasar langit terbuka telah mendedahkan budaya barat kepada kehidupan masyarakat kita di Malaysia apatah lagi pelajar sekolah yang diperingkat kanak – kanak dan remaja. Lihatlah berita panas berkaitan isu negatif antara pelajar dengan guru di sekolah. Oleh itu, seorang guru perlu ada jati diri yang kuat untuk menghadapi situasi keganasan yang sering ditimbulkan oleh pelajar di bilik darjah. Ciri – ciri ini digariskan dibawah nilai bitara iaitu tunjang Semangat Berpasukan dengan petunjuk - fokus matlamat dan hormat – menghormati. Guru berkesan sentiasa melihat fokus tugas mereka di bilik darjah. Fokus adalah matlamat dan objektif guru dalam penyampaian ilmu di bilik darjah. Disamping tugas itu, guru perlu sentiasa mengawal disiplin pelajar ketika aktiviti pembelajaran berlaku. Semangat begini membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Elakkan berlaku penghinaan atau merendahkan pelajar yang boleh mewujudkan kebencian pelajar. Guru perlu menangani masalah yang wujud dalam bilik darjah dengan profesional dan diselesaikan segera sebelum perkara tersebut dibawa oleh pelajar ke luar dari sekolah. Justeru, jika wujud sifat hormat – menghormati dalam bilik darjah antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru pasti suasana pembelajaran lebih ceria dan menyeronokkan. Oleh itu, guru berkesan perlu memiliki nilai jati diri yang tinggi dalam menghadapi seribu macam karenah pelanggannya dalam bilik darjah.
1.        Kreatif dan Inovatif
Pengetahuan dan kemahiran yang ditambah dengan nilai kreatif dan inovatif menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sangat menarik dan memberi kesan terhadap pelajar. Tugas utama guru adalah merancang dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru perlu sentiasa mencari dan merancang idea baru daripada sumber asli serta menghasilkan bahan yang kreatif untuk dijanakan dalam pengajarannya. Guru berkesan bijak dalam menambah ilmu pengetahuan bagi menyampaikan maklumat yang betul, terkini dan mantap kepada pelanggannya. Aktiviti pembelajaran yang menggunakan bahan yang kreatif mampu merangsang dan memotivasikan pelajar untuk berdaya saing dalam dunia pendidikan global ini. Dengan ini, guru menyahut cabaran dalam tugasnya untuk sentiasa membuat kajian tindakan terhadap refleksi pengajarannya bagi menanbahbaik hasil dan keberkesanan tugasnya. Hal ini sejajar dengan ciri guru berkesan yang disenaraikan oleh Dato’ Dr. Abdul Shukor Abdullah iaitu sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pembelajaran. Penambahbaikan ini harus dilakukan secara berterusan merangkumi cara mengajar, pendekatan baru untuk mengajar, campuran pelbagai teknik pengajaran, latihan kerja secara berkesan ( Kaizen ). Malah, guru berkesan berkerja dalam satu rangkaian untuk menambah kemahiran dan pengetahuan yang dipanggil kerja berpasukan. Oleh itu, perbincangan dilakukan antara guru berkaitan permasalahan pelajar kerana guru – guru amat memahami situasi dan latar belakang pelajar. Ini memudahkan guru menyampaikan ilmu dan menyelesaikan masalah yang wujud dalam sesi pengajaran dan pembelajarannya di bilik darjah. Dengan penambahbaikan yang dilakukan pelajar tidak berasa bosan dengan sesi penerimaan ilmu yang dialami saban hari. Malah pelajar sentiasa rindu untuk menghadiri kelas guru berkesan tersebut.


Penutup

         Fikirkan sejenak “ Untuk menjadi guru berkesan kita perlu berubah menganjak paradingma, melakukan lonjakan quantum dengan merubah dan meruntuh tembok penghalang pertama dan utama iaitu menolak perubahan ” . Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan. Sekalipun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan semua perkara itu kembali ke asalnya. Plato berkata “Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluk diri ”. Dengan itu, jelaslah perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya dan perubahan yang paling berat ialah perubahan personaliti diri. Oleh itu, dengan adanya enam nilai bitara yang digariskan sebagai petunjuk untuk seseorang guru mencapai tahap guru berkesan dan mengekalkan personaliti bersahsiah tinggi dari semasa ke semasa. Aristotle pula berkata , “ We are what repeatedlydo. Excellence, then is not an act, but a habit ”. Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara automatik tanpa faktor – faktor uyang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras, berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit. Oleh itu, Usaha untuk meletakkan sesebuah sekolah berpretij tinggi mestilah berfokuskan aktiviti di bilik darjah. Jika semua guru memiliki ciri – ciri guru berkesan berdasarkan kepada petunjuk nilai bitara tidak dinafikan semua sekolah di Malaysia sebagai institusi pendidikan dapat mencapai tahap pendidikan bertaraf dunia menjelang abad ke21 dan wawasan 2020.   

  DASAR MBMMBI 


Pengenalan

Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris ( MBMMBI) yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada tahun 2012 dan telah diawalkan ke tahun 2011 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan negara kita. Rasional penggubalan dasar ini dilihat dari aspek penggunaan bahasa Malaysia sebagai [1]bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris pula tetap menjadi bahasa ilmu. Dasar ini merupakan dasar baru yang menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( PPSMI).
[2]Kabinet telah memutuskan memansuhkan PPSMI dan menggantikan dengan dasar baru iaitu MBMMBI setelah mendapati dasar lama itu gagal mencapai matlamatnya dan menjejaskan pencapaian murid sekolah rendah terutama di luar bandar. Secara tidak langsung, dasar ini menghakis kedudukan bahasa Melayu yang menjadi bahasa penghantar persekolahan sejak awal 1970-an. Justeru itu, timbul polemik sama ada keputusan itu akan mengurangkan usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris telah diketepikan atau isu PPSMI tidak dilihat secara holistik. Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata dalam satu sidang akhbar MBMMBI yang menggantikan PPSMI disifatkan sebagai strategi pendidikan serampang dua mata. Melalui MBMMBI, penekanan bahasa Inggeris diberikan terus dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dimana masa untuk mata pelajaran bahasa Inggeris bertambah sebanyak 30 minit. Pelaksanaan dasar baru ini sejajar dengan perubahan kurikulum pendidikan iaitu Kurikulum Standard Sekolah 2011. Oleh itu, dalam kurikulum baru ini mata pelajaran bahasa Inggeris menerima banyak penambahbaikan termasuk mata pelajaran bahasa Malaysia dan semua mata pelajaran.
Para guru merupakan agen pelaksana dasar kerajaan harus peka dan bersiap sedia menerima dasar baru ini MBMMBI. Oleh itu, guru berperanan menjalankan program dan aktiviti di peringkat sekolah bagi menjayakan dan memastikan keberkesanan dasar MBMMBI dalam agenda usaha kita menjana modal insan kelas pertama, menghasilkan pelajar celik minda, membentuk warga berilmu serta melahirkan insan ulul Albab menjelang wawasan 2020. Tepuk dada tanya selera.


[1] Perlembagaan, Perkara 152 dan Akta Pendidikan 1996
[2] Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009
 
  1.       Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran Berkesan
2.       Mewujudkan Papan Buletin Kelab Bahasa
3.       Menganjurkan Bulan Bahasa

4.       Membangun Modul Akses Kendiri Berteraskan Bahasa

 
Renungkan kembali keputusan mantan Perdana Menteri yang ke empat ketika  mengubah Dasar Pandang ke Barat kepada Dasar Pandang ke Timur suatu tika dulu. Kita melihat kepada budaya negara matahari terbit yang maju dalam aspek ekonomi sedangkan mereka menggunakan bahasa sendiri. Inilah yang menjadi inspirasi kita agar kita juga maju di peringkat dunia dengan menggunakan bahasa sendiri. Kita juga pernah menjulang dasar memartabatkan bahasa Malaysia di persada dunia.

            Akhirnya, kita leka memperjuangkan dasar PPSMI yang mengikut pendapat saya sebagai guru bahasa Malaysia, dasar ini hampir mencapai matlamatnya. Senarionya, murid-murid sering menggunakan bahasa Inggeris ketika hendak meminta izin keluar ke tandas contohnya. Saya kongsikan satu peristiwa yang saya alami dalam bilik darjah di mana murid saya menjawab soalan saya dalam bahasa Inggeris sedangkan saya mengajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Kesimpulannya, murid terkeliru untuk membezakan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ditambah lagi dengan mata pelajaran bahasa Arab dalam j-Qaf. Jika bahasa Inggeris hanya diajar dalam bahasa Inggeris sama seperti bahasa Arab murid di peringkat sekolah rendah dengan mudah mengecam tiga bahasa ini dan meneruskan pembelajaran yang lain dalam bahasa ibundanya iaitu bahasa pengantar kita. Impaknya bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris merentas kurikulum dan kokurikulum.

Justeru, dasar MBMMBI amat sesuai menggantikan dasar PPSMI bagi melonjakkan kedudukan pendidikan di Malaysia sejajar dengan kemajuan globalisasi. Barisan guru perlu menganggap ini satu cabaran yang menguji dan mematangkan pengalaman kita bagi menerajui tugas dan amanah membangunkan modal insan dan melakar masa depan yang gemilang. ”Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul” , dasar ini menuntut kerjasama semua pihak dibidang lain terutama media massa untuk memberi keutamaan dan keyakinan terhadap kepentingan bahasa Malaysia disamping menyuburkan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Kejayaan dasar ini penting untuk masa depan generasi dan negara bangsa akan datang kerana bahasa dari sudut sejarah bersifat dinamik dalam memberi respon terhadap budaya ilmu.  Ini bukan satu mimpi atau angan - angan Mat Jenin tetapi ini adalah realiti yang warga pendidikan bakal tempuhi serta perjuangkan demi maruah negara bangsa di masa akan datang.

            Sikap yang menyatakan bahawa memartabatkan dan memperkukuh bahasa Malaysia akan menyebabkan negara ketinggalan dalam pembangunan dunia adalah sikap yang tidak saintifik dan ketinggalan zaman. Dinamika pembangunan modal insan kita membolehkan pelajar kita belajar di sebarang negara dalam dunia. Apa yang penting ialah penguasaan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang yang amat diperlukan oleh negara untuk maju dan membangun. Semuanya bermula dibangku sekolah iaitu di bahu seorang insan bergelar guru sekolah.


Tiada ulasan: